Karácsonyi receptverseny nyereményjáték szabályzat

Created by
Last updated 21 December 2020, 08:37

Watch for changes

✓ Subscribed

A WeShop Kft. (1121 Budapest, Eötvös út. 47-53. E. ép. 1. em. 8., továbbiakban: „Szervező”) „Karácsonyi Receptverseny” címmel nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez. 

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal azt a Facebook és az Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. Felhívjuk továbbá a Résztvevők figyelmét, hogy az ALDI Magyarország Bt. nem minősül a Játé szervezőjének, így a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A játék időtartama

2020. 12. 01. 10:00 – 2020. 12. 22. 24:00

A játék menete

A játék indulásának időpontjában a Szervező által üzemeltetett ROKSH Facebook oldalán (https://www.facebook.com/ROKSH.hungary/) kihelyezésre került egy felhívó poszt, amelyben a Nyereményjátékhoz tartozó link kerül feltüntetésre. Továbbá a ROKSH különböző hirdetési csatornák segítségével népszerűsíti a Nyereményjátékot. Azok között, akik a Játék weboldalán (https://www.bevasarlas.roksh.com/sutiverseny), az alábbi linken (https://share.hsforms.com/1z5p2BQxHT56jO0k-CuHVLQ4zugz) elérhető jelentkezési lapot kitöltik, részt vesznek a Játékban.

A jelentkező hozzájárul hogy a jelentkezési lap során megadott adatokat, információkat (így különösen a recep leírását) és a feltöltött fényképeket, a szerzevő jogosult, a játék receptoldalára feltölteni, illetve hirdetéseihez felhasználni és közösségi média felületein megjelenyteni. A Szervező lehetőséget biztosít arra, hogy a Jelentkező kérése esetén, a megadott információkat, képeket kérése esetén a Szervező eltávolítsa a különböző felületekről. Az eltávolítás érdekében, az alábbi e-mail címre szükséges levelet küldeni: support@roksh.com

A játékszabálynak megfelelően a játékban résztvevők között az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra:

 1. Fődíj:

  1. 50.000,- Ft értékű ALDI vásárlási utalvány (https://www.aldi.hu/hu/informaciok/aldi-a-z-ig/u/utalvanyok/)

  2. Egy új hűtőszekrény: Gorenje RK4181PS4 Hűtőszekrény, hűtőgép

  3. 15db ingyenes ROKSH szállítási kupon

 2. Közönség kedvence:

  1. 50.000,- Ft értékű ALDI vásárlási utalvány (https://www.aldi.hu/hu/informaciok/aldi-a-z-ig/u/utalvanyok/)

  2. 10db ingyenes ROKSH szállítási kupon

 3. ALDI különdíj

  1. 100.000,- Ft értékű ALDI vásárlási utalvány (https://www.aldi.hu/hu/informaciok/aldi-a-z-ig/u/utalvanyok/)

  2. 10db ingyenes ROKSH szállítási kupon

Közönség kedvence

A közönség kedvence díjra a szavazatot, a Nyermeényjáték receptoldalán feltüntetett recepteknél, a recept mellett található ,,szív” gomb megnyomásával lehet leadni. Egy Felhasználó egy receptre kizárólag egy alkalommal szavazhat. Amennyiben a Játék Szervezője az analitkiája alapján úgy ítéli meg, hogy egy Felhasználó több alkalommal adott le egy receptre szavazatot, akkor az adott szavazatokat diszkvalifikálja a Nyereményjátékból.

Nyertesek kiválasztása

A nyertesek kiválasztására 2020. december 23. napján, 24:00 óráig kerül sor, az alábbiak szerint:

 1. Fődíj:

  1. A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt recept beküldője kerül kiválasztásra

 2. Közönség kedvence:

  1. Azon recept beküldője kerül kiválasztásra, aki játék időtartama alatt, a legtöbb szavazatot kapja, a játék receptoldalán

 3. ALDI különdíj

  1. Akik a recept beküldése során jelzik, hogy részt kivánnak venni az ALDI különdíj sorsolásban és megjelölik, hogy mely ALDI Magyarország Bt. által forgalmazott terméket használta fel a recept elkészítéséhez. Ezen receptek közűl a szakmai zsűri választja ki az ALDI különdíj nyertesét.

Nyertesek értesítése

A nyerteseket, az általunk megadott Emailben a Szervező értesíti, a nyerteseknek 10 naptári napon belül vissza kell igazolniuk a nyertes pontos nevével és szállítási címének magadásával. Ha ez nem történik meg, akkor a nyertes elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti eredményhirdetés szempontjai szerint a Szervező pótnyertest hirdet helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre. A sorsolástól számított 30 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a nyertesek megkapják a nyereményüket, pótnyertes esetén pedig a szükséges adatok megadásától számított 30 naptári nap áll rendelkezésére a Szervezőnek a nyeremény eljuttatására a nyerteshez. 

Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét. Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói.

A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A résztvevők kizárás esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetők. 

Felelősség kizárása

A játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező játék folyamatos, zavartalan működését nem tudja garantálni. A Szervező a Facebook működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért.

A játék idő előtti befejezése

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

A nyeremenyjáték befejezésének módosítása

A Szervező jogosult a nyereményjáték befejezésének határidejét módosítani, saját döntése alapján.

A jogi út igénybevétele

A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata a ROKSH Facebook oldalán, elérhető.

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is.

Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

Adatkezelési szabályok

A Játékos a játékban való részvétellel, elfogadja a ROKSH Adatvédelmi Szabályzatát: https://www.bevasarlas.roksh.com/adatvedelem

A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat a Szervező kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játék Nyertese tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a ROKSH általi kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, a ROKSH további személyes adatot is elkérhet (pl. név, településnév vagy pontos lakcím) amelyeket a ROKSH a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzít, kezel.

A Személyes adatok kezelője: a Szervező

Érintett személyek jogai:

Kérésére a tárolt személyes adatairól bármikor tájékoztatást kérhet.

Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

Ezenfelül jogosult panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál (NAIH: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) illetve az illetékes bíróságnál érvényesítheti jogait.

Budapest, 2020. 12. 01.